Циљеви и задаци

Области остваривања циљева и задатака Удружења су:

 • ради на изналажењу лица оштећеног вида и њиховом укључивању у Удружење – покреће решавање материјалних, здравствених, социјалних и других проблема од значаја за слепа и слабовида лица и пружа стручну помоћ члановима у остваривању утврђених права по основу слепоће и слабовидости,
 • даје иницијативу Савезу слепих Војводине и сама организује унапређивање и примену савремених метода у систему образовања, професионалне оријентације, радног оспособљавања, рехабилитације, запошљавања и преквалификације.
 • подстиче стручне и научне институције на откривање узрока слепоће и слабовидости ради предузимања превентивне заштите вида,
 • даје предлоге надлежним органима за побољшање материјалног и друштвеног положаја слепих и слабовидих лица, ангажујући се у сарадњи са органима и организацијама,на проналажењу одговарајућих радних места за слепе и слабовиде и помаже им у запошљавању и покреће иницијативу и организује службе за подршку слепима,
 • остварује увид у услове рада запослених и предлаже мере за побољшање тих услова,
 • предлаже и организује набавку и дистрибуцију тифло-техничких средстава и помагала којима се слепа и слабовида лица служе у свакодневном животу и на радном месту.
 • организује културно просветне, уметничке, спортске, рекреативне,шаховске и друге друштвено забавне активности кроз организоване облике деловања – културно уметничка друштва, клубови , секције и друге облике прилагођене узрасту и интересовању,
 • упознаје јавност са животом, радом, проблемима и могућностима и достигнућима слепих и слабовидих лица, путем средстава за масовно комуницирање,
 • предлаже да се организују саветовања, предавања и други скупови на којима се разматра проблематика слепих и слабовидих лица, односно учествује у раду сличних скупова,
 • сарађује са другим организацијама слепих и слабовидих лица у земљи и иностранству и врши размену искустава,
 • залаже се за решавање стамбених потреба својих чланова,
 • заступа и помаже члановима у остваривању њихових интереса пред органима општине, јавним предузећима и установама, здравственим и социјалним организацијама, комуналним предузећима и другим предузећима и установама,
 • остваривање права на самостални живот и самостално кретање
 • отклањање свих облика дискриминације
 • Заступање интереса чланова Удружења пред локалним и републичким органима
 • Сарадња са хуманитарним ,добротворним организацијама и донаторима који желе да подрже рад Удружења
 • Организација друштвено-корисних и хуманитарних акција у домену циљева Удружења.

Ради остваривања својих циљева Удружење предузима нарочито следеће активности:

 • Предузимање свих адекватних мера и активности за остваривање друштвено-одговорних циљева и циљева Удружења, кроз активан рад органа Удружења и чланова Удружења.
 • Информисање јавности и чланова о активностима Удружења, по потреби путем штампаних публикација ,медија, интернет презентације и на друге примерене начине.
 • Сарадња у свим областима са привредним и ванпривредном субјектима као и државним органима ради остваривања циљева Удружења.
 • Организовање трибина са афирмисаним стручњацима за рад на пројектима из домена социјалног и економског положаја слепих и слабовидих.
  • Актвна сарадња са другим удружењима и асоцијацијама у земљи и иностранству
   које се баве истим или сродним делатностима.
  • Сарадња са Градском управом Града Вршца и локалним самоуправама
   Пландишта и Беле Цркве
  • Образовање секција у оквиру Удружења.
  • Едукацији стручног кадра који ће се бавити самосталним кретањем слепих и
   слабовидих особа ,као и њихово ангажовање у Удружењу.
 • Едукацији стручног кадра који ће се бавити обуком паса за особе са инвалидитетом
 • Развоју служби за подршку за подршку слепим и слабовидим особама
 • Савременој рехабилитацији, васпитању и образовању, професионалном оспособљавању и запошљавању.
 • Развоју спортских и рекреативних активности.