Помагала

Овде можете преузети Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања 5/2022 са листом
помагала за 2022. годину
.

Напомена: од јануара 2020. године слепи осигураници и слепа деца осигураника право на набавку помагала за читање и писање (репродуктор, дејзи плејер и Брајева писаћа машина) могу да остваре само преко Републичког фонда за здравствено осигурање. Уговор о набавци и испоруци тифлотехничких помагала
наведени Фонд је закључио са предузећем „ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ д.о.о. Београд.

Поступак за остваривање права на набавку помагала за читање и писање (репродуктор, дејзи плејер и Брајева писаћа машина)

За издавање Обрасца за прописивање помагала ОПП који попуњава изабрани лекар неопходно је да осигураник прибави:

  1. Извештај лекара специјалисте офталмолога
  2. Потврду библиотеке Савеза слепих Србије

Осигурано лице врши оверу и евидентирање Обрасца за прописивање помагала – ОПП и потврде библиотеке Савеза слепих Србије у матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање која му је издала здравствену књижицу.

Оверени Образац за прописивање помагала – ОПП и Потврду Савеза слепих Србије осигурано лице мора да достави у року од 90 дана од дана издавања обрасца лично или поштом предузећу „ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ д.о.о.“, Савски трг 9, 11000 Београд, телефон: 011/76-21-952 или 76-21-953.

По преузимању исправно попуњеног Обрасца за прописивање помагала – ОПП предузеће „ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ д.о.о.“ ће испоручити дејзи плејер подносиоцу документације у складу са уговором закљученим са Републичким заводом за здравствено осигурање.

*Обавештење:
Тренутно ни један испоручилац нема закључен уговор са РФЗО о испоруци дејзи плејера.